Lunes - Jueves 9h-19:30h | Viernes 9h-14h

El TS permet la devolució de l’Impost de la Plusvàlua Municipal

El Tribunal Suprem permet la devolució de l’Impost de la Plusvàlua Municipal quan no es va produir guany i a pesar que la liquidació hagi esdevingut ferma

El passat 28 de febrer, la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en la sentència de 339/2024, va fixar criteri i va modificar la seva pròpia jurisprudència sobre un dret fins a vedat pel Tribunal. En concret, sobre la possibilitat de sol·licitar la devolució de la quota de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal) en transmissions d’immobles en les quals no es va produir augment de valor, havent esdevingut la liquidació ferma. Doncs bé, l’alt tribunal ha fallat ara a favor de poder sol·licitar la devolució en aquests casos fins i tot quan la liquidació de l’impost ha esdevingut ferm.

Ho fa sota la justificació que “la seguretat jurídica precisament es garanteix a través de la remoció d’efectes dels actes que, d’una altra manera, perpetuarien una lesió de principis constitucionals protegits en l’article 31.1 CE”, considerant que la fermesa de la liquidació no pot limitar la necessària eliminació dels efectes negatius de tal lesió.

Recordem que el dret al fet que el contribuent sol·liciti la devolució es basa en les sentències emeses prèviament pel Tribunal Constitucional des de 2017, en les quals es van declarar nul·les determinades normes de l’Impost quan en les transmissions d’immobles no s’havia produït un increment del valor dels terrenys. Aquestes sentències van declarar inconstitucionals aquestes normes per ser contràries al principi de capacitat econòmica garantit per l’article 31.1 de la Constitució.

Sobre la base de l’anterior, i gràcies a aquesta recent sentència del Tribunal Suprem, es permet als contribuents sol·licitar la devolució de la quota de l’Impost quan la transmissió de l’immoble no va generar cap guany, fins i tot quan la liquidació hagi esdevingut ferma, per considerar-se nul·la, d’acord amb la pròpia Constitució i la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.

Per a aquests casos, des de l’Associació, ens oferim per a encarregar-nos de preparar i presentar la corresponent sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts, amb la finalitat de recuperar la quota de l’Impost ingressada injustament. Contacti ja amb nosaltres i informi’s.

Entrades relacionades