Lunes - Jueves 9h-19:30h | Viernes 9h-14h

Emplena el Formulari

i et contactarem en menys de 48h laborables

Formulari Persones Físiques

(Segona Oportunitat)

Deutes amb crèdits de consum.
Autònom persona física sense treballadors al seu càrrec.
Persona física com a avaladora d'empresa.

  Nom i Cognoms*

  DNI/NIE

  Telèfon*

  E-mail*

  Domicili Particular

  Ciutat

  Codi Postal

  Estat Civil (En cas de divorci, indica si pagues pensió alimentària)

  Breus motius o causes de l'Insolvència

  Quantia d'Actiu (Valor econòmic de béns i drets)

  Estat Tresoreria

  Quantia de Passiu (Deute públic exonerable només fins a 10.000€)

  Deute AEAT

  Deute TGSS

  Deute Bancari (Avals, ICO...)

  Deute Proveïdors

  Altres deutes

  Documents a adjuntar.

  - Les tres darreres declaracions d'IRPF

  - DNI

  - Relació de creditors amb expressió de les quantitats debudes

  - ALtres documents d'interès

  De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Borrón y Cuenta Nueva que opera jurídicament sota l’abric de Dret i Compromís (NIF G-87967741).

  En compliment d’aquesta normativa, l’informem que les seves dades seran conservades durant el termini legal establert, que es tractaran els mateixos de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-nos a adoptar les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació, en el cas que siguin inexactes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça de correu electrònic següent: contacto@borronycuentanueva.info

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, l’informem que l’acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

  Vol concertar una cita prèvia?

  Primera cita gratuïta