Lunes - Jueves 9h-19:30h | Viernes 9h-14h

Emplena el Formulari

i et contactarem en menys de 48h laborables

Formulari Microempreses

Empreses amb menys de 10 treballadors.
Volum de negoci inferior a 700.000 euros.
Passiu inferior a 350.000 euros.

  Denominació Social*

  NIF

  Telèfon*

  E-mail*

  Domicili Social

  Ciutat

  Indiqui el número de Treballadors

  Breus motius o causes de l'Insolvència

  Quantia d'Actiu

  Estat Tresoreria

  Quantia de Passiu

  Deute AEAT

  Deute TGSS

  Deute Bancari (Avals, ICO...)

  Deute Proveïdors

  Altres deutes

  Documents a adjuntar.

  - Escriptura Constitució de la Societat

  - Inventari

  - Relació de Creditors amb expressió de quantitats degudes

  - Balanç & Compte i Resultats vigent i del darrer exercici

  - CCAA dels darrers 3 exercicis

  De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Borrón y Cuenta Nueva que opera jurídicament sota l’abric de Dret i Compromís (NIF G-87967741).

  En compliment d’aquesta normativa, l’informem que les seves dades seran conservades durant el termini legal establert, que es tractaran els mateixos de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-nos a adoptar les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació, en el cas que siguin inexactes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça de correu electrònic següent: contacto@borronycuentanueva.info

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, l’informem que l’acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

  Vol concertar una cita prèvia?

  Primera cita gratuïta